Menneskerettighetskurs
Tilbake til forsiden Site map Informasjon Linker Kontakt Oss Skriv ut English

Ved fullført kurs kan du teste deg selv. For å få diplom må du ha over 50 poeng.

 

 

 

Kurset er utviklet av Helsingforskomiteen v/informasjonsleder Lillian Hjorth.
Eksamen laget av Silja Nordahl

5.1 NORGE

Norge tilhører en fredelig del av verden og myndighetene understreker ofte at menneske-rettighetene skal respekteres. Likevel er det ingen selvfølge at myndighetene alltid behandler alle med den respekt menneskerettighetene krever.

Også i velfungerende demokratier som vårt kan enkeltmennesker bli behandlet på måter som krenker deres verdighet og selvrespekt. Det er alltid viktig å sikre at myndighetene bruker sin makt og myndighet på en forsvarlig måte.

Alle som handler på myndighetenes vegne har ansvar for å overholde menneskerettighetene. I Norge har staten overført makt til fylkeskommuner og kommuner, og da må disse myndighetene respektere menneskerettighetene. Derfor er det viktig at ansatte i fengsler, sykehus, sykehjem, barnevern, psykiatriske sykehus, politi, tollvesen, på asylmottak, skoler har kunnskap om rettighetene. Dette er mennesker som har en lovbestemt rett til å utøve makt over andre mennesker i bestemte situasjoner. I forhold til andre land er vårt land rikt og kan gi gode tjenestetilbud. Og som regel får menneskene god behandling i offentlige institusjoner og tjenester. Det er også en høy bevissthet omkring maktmisbruk, og finner slikt misbruk sted, ser vi ofte at mediene skriver om dette. De aller fleste av oss blir behandlet godt og har ingen grunn til å klage.

Menneskerettighetene i Norge er kanskje derfor spesielt viktig for dem av oss som er ”annerledes”, som er i en vanskelig situasjon og som skiller seg ut. Det kan være asylsøkere som blir tatt hånd om av utlendingsmyndighetene. Det kan være mennesker med en annen hudfarge eller homofil seksuell legning som føler seg diskriminert i enkelte sammenhenger, på arbeidsmarkedet og på utesteder. Det kan være barn og voksne som kommer i kontakt med barnevernet, uteliggere, narkomane og pasienter på psykiatriske sykehus. Personer som er ”annerledes” kan lettere virke provoserende enn mennesker som ikke har slike ”kjennetegn”. Nettopp derfor trenger de den beskyttelsen som menneskerettighetene gir. Det blir ofte sagt at menneskerettighetene nettopp verner om retten til å være annerledes.

- Stortinget vedtok i 1999 en egen menneskerettighetslov som sier at Den europeiske Menneskerettighetskonvensjon, FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter og FN-konvensjonen om sosiale, kulturelle og økonomiske rettigheter samt FNs Barne- og Kvinnekonvensjon, skal være en del av norsk rett

 

- FN har flere ganger de siste årene kåret Norge til verdens beste land å leve i

 

- i Norge kan man sitte varetektsfengslet i uker og måneder uten dom. Dette har vært kritisert av Europarådet flere ganger.

 

 

Visste du at alle som arbeider i det offentlige - i skolene, på SFO, på sykehusene, i fengslene, i barnevernet og andre steder skal respektere menneskerettighetene?

 


 

Visste du at
ordet å ”diskriminere” kommer av latin discriminare som betyr skjelne, gjøre forskjell?

Å diskriminere vil si å behandle forskjellig, vanligvis i betydningen av å behandle noen mindre bra enn andre.

Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av andre individer, etniske grupper, nasjonaliteter, religiøse samfunn eller lignende ut fra følelsesmessige eller tradisjonelle holdninger.

 

2004 - 2016 © Den Norske Helsingforskomiteen DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITÉ Aktive FredsreiserAKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE AS

ルイヴィトン 激安 コーチ 激安 プラダ 激安 グッチ 激安 UGG 激安