EKSAMEN I MENNESKERETTIGHETER
Denne eksamen består av 74 spørsmål. Du må ha over 50 riktige for å kunne få tilsendt diplom. Lykke til!
Fornavn   Etternavn  
Epost   Gate/vei  
Postnummer   Poststed  
1
Ønsker du å få tilsendt diplom hvis du har bestått eksamen? Husk da å fylle ut navn og adresse i feltene over, og svar da ja.
2
Menneskerettigheter er rettigheter vi har:
3
Menneskerettigheter skal sikre at:
4
Verdenserklæringen om menneskerettigheter ble vedtatt av:
5
Menneskerettighetene skal først og fremst fremmes av:
6
Hvis en stat ikke respekterer og sikrer menneskerettighetene i sitt land:
7
Når en stat skriver under på (ratifiserer) internasjonale avtaler om menneskerettigheter, betyr det at:
8
En internasjonal menneskerettighetserklæring er:
9
En konvensjon blir ratifisert når:
10
Når en stat har ratifisert en konvensjon må den:
11
Menneskerettigheter er en langsiktig målsetting fordi:
12
FNs Verdenserklæring om menneskerettighetene i 1948 var et stort fremskritt fordi:
13
Det er viktig å lære om menneskerettighetene fordi:
14
Når fikk man menneskerettigheter som gjaldt over hele verden?
15
Hva er menneskerettighetene et resultat av?
16
Filosofene i antikken hadde et menneskesyn som hevder at:
17
Menneskerettighetstanken stammer fra:
18
I middelalderen sto menneskerettighetene svakt fordi kirken mente at:
19
Den nye ideen i John Lockes samfunnsteori var at:
20
På 1700 og 1800-tallet gjorde menneskerettighetene fremskritt fordi:
21
Revolusjonene i Amerika og Frankrike førte til at:
22
Den norske grunnloven fra 1814 inneholder:
23
Den tidlige arbeiderbevegelsen kjempet først og fremst for:
24
Nazismen er en ideologi som sier at:
25
Nurnberglovene fra 1935 førte til at:
26
Menneskerettighetene ble et tema på FN-konferansen i San Francisco fordi:
27
Menneskerettighetskommisjonen besto av:
28
Verdenserklæringen innførte noe nytt i verdenssamfunnet fordi:
29
Verdenserklæringen blir kalt "lykketreff i historien" fordi:
30
The International Bill of Human Rights omfatter:
31
Menneskerettighetene ble juridisk bindene for medlemsstatene i:
32
Har du også lyst å arbeide for menneskerettighetene?
33
Når ble "Konvensjonen om sivile og politiske rettigheter" og "Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter" vedtat av FNs generalforsamling?
34
Hvor mange av verdens stater har ratifisert de to konvensjonene fra 1966?
35
Hva kalles de reglene som gjelder når det er krig og væpnede konflikter?
36
Finnes det sivile og politiske rettigheter i Verdenserklæringen om menneskerettigheter?
37
Regulerer Konvensjonen for Sivile og politiske rettigheter retten til arbeid?
38
Når statene har ratifisert Konvensjonen om politiske og sivile rettigheter, forplikter de seg til å:
39
Hvilke rettigheter hører til i Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter?
40
Hvor mange land har ratifisert Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter?
41
Når statene har ratifisert Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter forplikter de seg til å:
42
Hvordan definerer FNs barnekonvensjon hvem som er barn?
43
Hvilke land er det som (per 2016) ikke har ratifisert FNs Konvensjon om barnets rettigheter?
44
Konvensjonen for barnets rettigheter sier at:
45
I FN-pakten blir det slått fast:
46
Hvor mange prosent av FNs medlemsland har ratifisert kvinnekonvensjonen?
47
Trengs det en egen kvinnekonvensjon i dag?
48
Flyktningekonvensjonen regulerer
49
Hva er internt  fordrevne?
50
Hvor mange enslige mindreårige asylsøkere kom til Norge i 2015?
51
Internasjonal humanitær rett er:
52
Mennesker som er skyldig i folkemord kan i følge internasjonal humanitær rett:
53
Den internasjonale permanente straffedomstolen ligger i:
54
Hvem er det som først og fremst har ansvaret for å sette menneskerettighetene ut i livet?
55
Hvilke andre aktører har en spesiell viktig rolle når det gjelder å fremme menneskerettighetene?
56
Hva går statenes plikt til å fremme menneskerettighetene ut på?
57
Har statene et ansvar for at barna lærer om menneskerettigheter på skolen?
58
I mellomstatlige organisasjoner er disse medlemmer:
59
Europarådet er en:
60
Når en stat har ratifisert en menneskerettighetskonvensjon skal den:
61
Ikke-statlige organisasjoner kalles "ideelle" fordi:
62
NGO betyr:
63
Det er viktig at mediene kjenner til menneskerettighetene fordi:
64
Hvorfor er medier viktige aktører i menneskerettighetsarbeidet?
65
Hvorfor kan det være farlig å være jounalist?
66
Nurnbergdomstolen ble opprettet for å:
67
En ad-hoc straffedomstol er:
68
FN etablerte i 1998 en permanent internasjonal straffedomstol fordi:
69
Menneskerettigheter er vanskelig fordi:
70
Det viktigste budskapet i Menneskerettighetene er at:
71
Det er viktig at alle mennesker lærer om menneskerettigheter slik at:
72
Menneskerettighetssituasjonen i Norge er:
73
Hvorfor blir det ofte sagt at menneskerettighetene verner retten til å være "annerledes"?
74
Ditt engasjement for menneskerettigheter er viktige fordi:
75
Menneskerettighetsmiljøer trenger: