Menneskerettighetskurs
Tilbake til forsiden Site map Informasjon Linker Kontakt Oss Skriv ut English

Ved fullført kurs kan du teste deg selv. For å få diplom må du ha over 50 poeng.

 

 

 

Kurset er utviklet av Helsingforskomiteen v/informasjonsleder Lillian Hjorth.
Eksamen laget av Silja Nordahl

4.1 STATER

Det er først og fremst statene som har ansvar for å sette menneskerettighetene ut i livet. Statenes plikt går ut på å respektere, beskytte og oppfylle menneskerettighetene.

Artikkel 3 i Verdenserklæringen gir eksempel på hva dette innebærer. Artikkelen sier at ”enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet”. Statenes ansvar vil dermed være å

  • respektere enkeltindividets rett til livet ved ikke selv å drepe det
  • beskytte enkeltindividets rett til livet mot andre som truer med å drepe det
  • oppfylle enkeltindividets rett til livet ved å sørge for at det blir holdt i live

verden av flaggEtter at en menneskerettighetskonvensjon er ratifisert, må statene tilpasse de nasjonale lovene sine etter konvensjonen og sørge for at de stemmer overens. Myndighetene har ansvar for at alle som opptrer på statens vegne (politifolk, sykehusansatte, skolemyndigheter, barnevernet, fengselsvesenet etc.) får informasjon om lover og regler slik at de vet hva de skal gjøre for å oppfylle menneskerettighetene. Myndighetene kan også opprette statlige institusjoner som skal arbeide for menneskerettighetene og rette søkelyset på spesielt viktige områder.

Barneombudet, Likestillings- og diskrimineringsombudet, og Senter for menneskerettigheter, er eksempler på slike. Statene har også plikt til å opplyse befolkningen om hvilke rettigheter de har. Derfor er det viktig at alle barn og unge lærer om menneskerettigheter på skolen.

Hvis det skjer brudd på menneskerettighetene, må staten sørge for at det finnes måter å gjøre det godt igjen eller å gi erstatning til ofre for slike brudd.

- Sivilombudsmannen er en tillitsmann som på Stortingets vegne skal sikre at det offentlige ikke begår urett mot enkeltpersoner i Norge.

 

- Barneombudet ble etablert i 1981 og arbeider for barn og unge opp til 18 år. Barneombudet skal følge opp all lovgivningen som verner barns interesser.

 

- Likestillings- og diskrimineringsombudet ble opprettet i 2006 og skal bekjempe diskriminering og fremme likestilling uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonshemming, seksuell orientering og alder.

 

 

Visste du at i 1981 etablerte den norske staten et Barneombud som har i oppgave å påse at barns rettigheter blir oppfylt i Norge

Visste du at det finnes mer enn 5000 mellomstatlige organisasjoner i verden i dag?

 

2004 - 2024 © Den Norske Helsingforskomiteen DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITÉ Aktive FredsreiserAKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE AS

ルイヴィトン 激安 コーチ 激安 プラダ 激安 グッチ 激安 UGG 激安