Menneskerettighetskurs
Tilbake til forsiden Site map Informasjon Linker Kontakt Oss Skriv ut English

Ved fullført kurs kan du teste deg selv. For å få diplom må du ha over 50 poeng.

 

 

 

Kurset er utviklet av Helsingforskomiteen v/informasjonsleder Lillian Hjorth.
Eksamen laget av Silja Nordahl

1.3 MENNESKERETTIGHET - EN MÅLSETTING

Menneskerettighetsarbeid er møysommelig og langsiktig.

MålsettingerFørst blir statene enige om en erklæring, deretter utarbeides gjerne konvensjoner som er juridisk bindende. Som et tredje trinn skal statene oppfylle sine forpliktelser. Dette er den viktige fasen der ord skal gjøres om til handling.

FNs Verdenserklæring om menneskerettighetene fra 1948 var et stort fremskritt. For første gang i historien ble man enige om felles rettigheter for alle mennesker i alle verdensdeler. Siden har det kommet til flere dokumenter som videreutvikler menneskerettighetene, og flere organisasjoner som arbeider for å nå målene. I dag finnes det et stort internasjonalt menneskerettighetssystem som arbeider for å skape bedre livsvilkår for mennesker over hele verden.

Likevel ser vi hver eneste dag i aviser og TV at mennesker lider nød og blir diskriminert verden over. Det er fremdeles mange stater som diskriminerer og ikke sikrer velferdsgoder til befolkningen. Og selv om en stat gjerne vil utvikle helsevesen og skoletilbud, kan den mangle ressurser. Noen rettigheter krever mer ressurser for å bli virkeliggjort enn andre. Det er ”dyrere” å sikre at alle barn får skolegang, helsetilbud og velferdsgoder enn å sikre alle ytrings- og religionsfrihet.

Mange sier derfor at Verdenssamfunnet har kommet langt når det gjelder å definere menneskerettighetene, men at det nå skorter på å sette dem ut i livet.

Vi har kommet langt i å definere menneskerettigheter, men ikke i å realisere dem

Forandringer tar tid. Men det arbeides hver eneste dag, både i FN og i andre internasjonale organisasjoner, i statene og i de frivillige organisasjonene, for at flere mennesker skal få sine rettigheter oppfyllt. Og alle bruker de internasjonale dokumentene om menneskerettigheter som redskaper. Derfor er det viktig å lære om menneskerettighetene. For bare ved å vite om dem, kan vi kreve dem. Og bare ved å vite om dem, kan vi lære å respektere andres rettigheter, være solidariske og arbeide for en bedre og mer rettferdig verden.

- FNs bærekraftmål er en felles arbeidsplan som alle landene i FN er blitt enige om. Målet er å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Mål 1.
Utrydde alle former for fattigdom i hele verden

Mål 2.
Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk

Mål 3.
Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder

Mål 4.
Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

Mål 5.
Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling

Mål 6.
Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle

Mål 7.
Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle

Mål 8.
Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Mål 9.
Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon

Mål 10.
Redusere ulikhet i og mellom land

Mål 11.
Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

Mål 12.
Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

Mål 13.
Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem*

Mål 14.
Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

Mål 15.
Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

Mål 16.
Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer

Mål 17.
Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

 

 

Visste du at FN har som målsetting å utrydde alle former for fattigdom i hele verden innen 2030?

 

2004 - 2016 © Den Norske Helsingforskomiteen DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITÉ Aktive FredsreiserAKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE AS

ルイヴィトン 激安 コーチ 激安 プラダ 激安 グッチ 激安 UGG 激安